تابلو UPS

تابلو برق یو پی اسPDP UPS

در سيستمهاي ايمني و حفاظتي نظير سيستم اعلام حريق و سيستم تلويزيون مدار بسته يا سيستم اعلام سرقت برق اضطراري جزو ضروريات سيستم بوده و بسيار مهم ميباشد.

موارد کاربرد و مشخصات فنی

معمولا چون ولتاژ تغذيه اين سيستمها ولتاژ پايينdc ودر حدود 6 و 12و 24 ولت ميباشد لذا در خود تابلوي اصلي سيستم محلي براي باطريهاي اضطراري در نظر ميگيرند.اين باطريها به مدار الكترونيكي تابلو وصل ميگردند و در زمان وجود برق شهر توسط سيستم شارژ وآماده نگه داشته ميشوند وهنگام قطع برق شبكه بدون تاخير وارد مدار شده وبرق اضطراري سيستم را تامين مي نمايند.

مدت زمان تامين برق اضطراري بستگي به ظرفيت باطريهاي مورد استفاده و مصرف سيستم دارد.مشخصات باطري مورد نياز معمولا در راهنماي پانل اصلي ذكر ميگردد.در صورت طولاني شدن زمان قطع برق شهر در اينگونه سيستمها بايد قبل از اينكه شارژ باطري پايين بيايد و باطري كارآيي خود را از دست بدهد آنرا با باطري پر تعويض نمود.

براي كامپيوترها وساير دستگاههايي كه در صورت قطع برق امكان از دست رفتن اطلاعات د رآنها وجود دارد يا براي مواردي مانند تجهيزات اتاق عمل كه نياز به اعمال برق اضطراري به سيستم بدون تاخير ميباشد از منابع تغذيه اضطراري بدون تاخير(UPS) (uninterruptable power systems)  استفاده ميگردد.

درUPS ها برق باطريها توسط مدار اينورتر به ولتاژ 220VAC تبديل مي گردد و در صورت قطع برق شهر در عرض چند ميلي ثانيه در اختيار سيستم UPS قرار ميگيرد. در توانهاي متفاوتي نظير 300 -700 -1000 -6000 ولت آمپر ساخته ميشوند و بايد با توجه به تعداد و مصرف دستگاههايي كه بايد تغذيه شوند UPS با توان مناسب را انتخاب نمود.

بر حسب نیاز مصرف کننده می توان تابلو هایی طراحی کرد تا بتوان پاسخ چنین سیستم هایی را بدهد.بعد از قطع برق بستگی به حساسیت سیستم برق اظطراری  UPS وارد کار شده و برق مستقیم را تبدیل به جریان متناوب کرده و از طریق کابل یا باس داکت وارد تابلو اصلی می شود.