تابلو ATS

تابلو ATS

این تابلو ها شامل تابلو های پارالل و سنکرون ساز چند ژنراتور با یکدیگر ، تابلو سنکرون ساز ژنراتورها با برق شبکه ، تابلو چنج اور ATSجهت استارت اتوماتیک دستگاه هنگام قطع برق شبکه و جابجایی برق شبکه و ژنراتور ، تابلو نیمه امرجنسی موتور با قابلیت حفاظت توسط آلارم و خاموش کردن دستگاه و نمایش پارامتر های خروجی ژنراتور ، تابلو تقسیم برای مصرف کننده ها و…. می باشد