تولید اولین Compact Data Center توسط ویرا انرژی ماندگار

ویرا انرژی ماندگار موفق به تولید کامپکت دیتا سنتر شد که به قابلیتهای این دیتا سنتر فشرده در زیر اشاره شده است: